Obiekty przemysłowe


Nowe realizacje .
BIURO PROJEKTOWO - DORADCZE
mgr inż. arch. Dorota Tkaczyk - Jałowiecka
ul. Tama Pomorzańska Szczecin

Oczyszczalnia wód zaolejonych

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa Oczyszczalnia wód zaolejonych wraz z zapleczem technicznym i socjalno-biurowym z infrastrukturą techniczną przy ul Tama Pomorzańska 13c w Szczecinie.

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, ze zmianami - w §2, ustęp 1 punkt 39 - instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych” projektowane przedsięwzięcie jest kwalifikowane jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest sporządzenie Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko”.

W projektowanym obiekcie Oczyszczalni wód zaolejonych zostanie wdrożona nowatorska technologia oczyszczania wód zaolejonych powstałych w wyniku czyszczenia i konserwacji zbiorników po produktach płynnych. Technologia uzyskała Opinię o innowacyjności (na druku – Załącznika nr 27 do wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013) wystawioną 27.05.2009 roku przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastów. Projektowany obiekt powstanie po rozbudowie i przebudowie istniejących budynków i składać się będzie z dwóch konstrukcyjnie połączonych ze sobą części:

1. CZĘŚĆ SOCJALNO - BIUROWA Z ZAPLECZEM TECHNICZNO-MAGAZYNOWYM

zaprojektowana jako przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wzniesionego w dwudziestoleciu międzywojennym jako budynek warsztatowy obróbki niewielkich elementów z blach.
2.CZĘŚĆ TECHNICZNA

- zaprojektowana jako rozbudowa i przebudowa istn. budynku wzniesionego w dwudziestoleciu międzywojennym jako budynek warsztatowy ( tokarnia lub stanowisko do cięcia blach)

Część rozbudowaną zaprojektowano jako halę w konstrukcji szkieletu stalowego z wypełnieniem płytami ściennymi i dachowymi np.f-my Balexmetal. Hala parterowa, na rzucie prostokąta , przekryta dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 10 stopni. posadowiona zostanie na istniejących i nowoprojektowanych fundamentach

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uzbrojenie terenu

Projektowany obiekt podłączony będzie do miejskiej sieci energetycznej, gazowej i wodociągowej .

W zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej dla inwestycji zaprojektowano :

 1. kanalizację deszczową i sanitarną z materiałów trwałych, odpornych na
  dzia
  łanie ścieków, o szczelnych połączeniach uniemożliwiających przedostanie
  si
  ę ścieków do ziernii i dalej do wód podziemnych;

 2. zrzut wód z dachów budynków oraz zrzut ścieków przemysłowych oczyszczonych
  w oczyszczalni
  ścieków za pomocą nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej
  do kana
  łu wodnego rzeki Odry na terenie posesji; projektuje się  studnię zbiorczą , do której będą odprowadzane oba rodzaje ścieków i dalej do punktu zrzutu , punkt zrzutu będzie wystawał ze ścianki szczelnej nabrzeża i zakończony będzie klapą zwrotną;

 1. ścieki socjalno-bytowe należy odprowadzić za pomocą nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  do projektowanego zbiornika na nieczystości ciekłe;

    4. odprowadzenie wód opadowych z terenu drogi dojazdowej, dróg wewnętrznych i parkingów,podczyszczonych w  separatorze     koalescencyjnym, za pomocą nowej kanalizacji deszczowej  do odprowadzania do kanału wodnego rzeki Odry na terenie posesji;

    .BILANS TERENU I POWIERZCHNI OBIEKTU

 • powierzchnia działki 3178,00 m2

 • powierzchnia całkowita 1138,55 m2

 • pow. zabudowy 859,70m2 

 • pow.użytkowa 801,80 m2

 • pow.użytkowa obliczona na potrzeby obliczenia ilości miejsc parkingowych 533,63 m2

 • powierzchnia dojazdów i parkingów 1163,40 m2

 • powierzchnia dojść 194,54 m2

 • pow.utwardzona 1623,14 m2 w tym pow.zabezp. geomembraną 640,00 m2

 • pow. terenu biologicznie czynny 638,15 m2

WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Przyjęte w projektowanym obiekcie rozwiązania przestrzenne ,funkcjonalne i techniczne zapewniają wymagane warunki higieniczno-zdrowotne .

Nawierzchnie komunikacji wewnętrznej zaprojektowano jako szczelne nawierzchnie betonowe dodatkowo zabezp. Folią atestowaną dwuwarstwową ułożoną na geomembranie odpornej na działanie substancji ropopochodnych.

Membraną z geowłókniny zabezpieczono także teren wokół obiektu od strony kanału Odry w miejscu posadowienia zbiornika na wody zaolejone oraz od strony punktu zlewno-odbiorczego.

Posadzki betonowe w części techniczno- magazynowej oraz w garażu zabezpieczono epoksydową kwasoodporna farba do betonu. W pozostałych pomieszczeniach zaprojektowano posadzki zmywalne łatwe w utrzymaniu czystości .

Wszystkie urządzenia służące do wyposażenia pom. Technologicznego oczyszczalni dostarczone i montowane przez producenta winny posiadać stosowne atesty o dopuszczeniu do stosowania w tego typu obiekcie.

W pomieszczeniach pracy zapewniono wymaganą przepisami wentylacje oraz temperaturę i oświetlenie naturalne pomieszczeń .

Ściany zewnętrzne budynków istniejących i projektowanych posiadają izolacje termiczne - 12,0 cm wełny mineralnej.

Obiekt zgodnie z wytycznymi technologii a także zgodnie z obowiązującymi przepisami wyposażony został w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła a także w części socjalno-biurowej w klimatyzację